gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Регламент роботи

№7-МР від 09.12.2015р. м.Путивль

Регламент роботи Путивльської міської ради VII скликання

Затверджено
рішення 2-ої сесії міської ради 7 скликання від 09.12.2015р. №7-МР

Регламент
роботи Путивльської міської ради VII скликання

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Путивльської міської ради
1. Даний Регламент роботи Путивльської міської ради VII скликання (далі по тексту – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, затвердження порядку денного сесії, інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії.
2. Путивльська міська рада (далі по тексту – міська рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Путивля та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
3. Міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
4. Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями міста Путивля на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
5. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визначено відповідною територіальною виборчою комісією.
6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, унаслідок чого до складу міської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
7. Строк повноважень міської ради визначається Конституцією України.
8. Робота міської ради ведеться державною мовою.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради
1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:
1) народовладдя;
2) законності;
3) гласності;
4) колегіальності;
5) поєднання місцевих і державних інтересів;
6) виборності;
7) правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;
8) підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою м. Путивль її органів та посадових осіб;
9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ ІІ. ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради
1. Пленарні засідання міської ради є відкритими.
2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів та їх помічників-консультантів, міського голови, секретаря міської ради, посадові особи органів виконавчої влади, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради в порядку, визначеному статтями 6, 7 цього Регламенту.
3. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, через яких кожен член територіальної громади міста Путивля має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються міською радою та з прийнятими нею рішеннями.
4. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом їх висвітлення, трансляції по телебаченню, обов’язкового оприлюднення рішень міської ради, які носять загальноміське значення, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) в районній газеті «Путивльські відомості», та розміщення на офіційному сайті Путивльської міської ради в мережі Інтернет.

Стаття 4. Закриті засідання міської ради
1. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.
2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з процедурним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).
3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

Стаття 5. Трансляція засідань міської ради
1. Трансляція пленарних засідань міської ради може здійснюватися засобами масової інформації, які акредитовані при міській раді, тільки після оголошення сесії відкритою.
2. Акредитація ЗМІ проводиться шляхом подання до міської ради відповідного клопотання, до якого додаються копії документів про державну реєстрацію ЗМІ та копія свідоцтва про державну реєстрацію.
3. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань.

Стаття 6. Присутність на засіданнях міської ради
1. Робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: Путивльського міського голови, секретаря міської ради та депутатів міської ради.
2. Робочі місця відводяться також для першого заступника міського голови та заступника міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради.
3. Робочі місця передбачаються також для запрошених.
На пленарних засіданнях сесії міської ради також мають право бути присутніми народні депутати України з правом дорадчого голосу, депутати обласної ради, районної ради або їх представники в порядку, передбаченому чинним законодавством.
4. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (розробники проектів рішень, експерти), проходять до зали засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та можуть залишити залу засідань відразу після закінчення розгляду питання.
5. Особи, що присутні на засіданні, не мають права займати робочі місця, призначені для осіб, указаних в частині 1 цієї статті та не повинні знаходитися під час засідання ради у частині сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів міської ради.
6. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до зали засідань сторонні предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю депутатів та присутніх осіб на засіданні ради або привести до порушення порядку під час проведення сесії міської ради.
7. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за пропозицією головуючого на засіданні або депутата, та за рішенням більшості від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів можуть бути позбавлені права знаходитися у приміщенні, де проходить засідання.
8. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.


Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання міської ради
1. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.
2. Заявки для реєстрації осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними чи тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніш як за 24 години до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання та/або їх подальшого направлення до загального відділу для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою або головуючим на сесії.
3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

РОЗДІЛ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 8. Планування роботи міської ради
1. Міська рада проводить свою роботу за планом.
2. Плани роботи міської ради складаються на рік, попередньо обговорюються у постійних комісіях і затверджуються радою на її пленарному засіданні.

Стаття 9. Внесення пропозицій до планів роботи міської ради
1. Пропозиції до плану роботи Путивльської міської ради можуть вносити: міський голова, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, виконавчий комітет міської ради, загальні збори громадян.
2. Пропозиції до плану роботи міської ради не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року подаються секретареві ради, який після узагальнення організовує підготовку відповідного проекту рішення, попередній його розгляд у постійних комісіях. Проект рішення на розгляд міської ради подає міський голова.

Стаття 10. Виконання плану роботи міської ради
1. Організацію виконання плану роботи міської ради здійснює секретар міської ради. По закінченні року на черговій сесії секретар міської ради доповідає раді про виконання плану роботи.
2. У разі, якщо термін виконання якого-небудь пункту плану роботи міської ради треба перенести або питання втратило свою актуальність, то доповідач з цього питання (розробник проекту рішення по даному питанню) надає секретареві міської ради відповідну пояснювальну записку.

Стаття 11. Контроль за виконанням рішень міської ради
1. Контроль за виконанням рішень міської ради покладається на постійні комісії, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях.
2. Організаційну і методичну роботу щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень міської ради забезпечує секретар міської ради.


РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 12. Порядок діяльності міської ради
1. Порядок діяльності міської ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом.

Стаття 13. Форми роботи міської ради
1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп та фракцій.

Стаття 14. Перша сесія міської ради
1. Перша сесія міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів міської ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їхніх повноважень.
2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

Стаття 15. Порядок скликання чергової сесії міської ради
1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань – не менше одного разу на місяць, як правило, кожного останнього четверга календарного місяця.
2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.
3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесія міської ради скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається:
1) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 2 даної статті.
4. У випадку, якщо посадові особи, зазначені в частині 1 та 3 цієї статті у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині 2 цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

Стаття 16. Порядок скликання позачергової сесії міської ради
1. Позачергова сесія скликається міським головою чи іншим суб’єктом, визначеним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за необхідністю, в порядку, визначеному статтею 15 цього Регламенту.
2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення воєнного чи надзвичайного стану, міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

Стаття 17. Доведення до відома рішення про скликання сесії
1. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 18. Повноважність сесії міської ради
1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 19. Реєстрація депутатів та запрошених на сесію
1. Після реєстрації депутатів, що прибули на сесію міської ради, розпочинається пленарне засідання сесії.
2. У разі неможливості прийняти участь у засіданні сесії депутат міської ради має сповістити про це завчасно секретаря міської ради чи загальний відділ відділ ради.
3. Сесія міської ради може складатися з декількох пленарних засідань, які призначаються рішенням ради.

Стаття 20. Тривалість сесії міської ради
1. Сесія міської ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
2. Більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів робота сесії може бути припинена або продовжена в терміни і дні, визначені радою, а також перенесена в постійні комісії.

Стаття 21. Закриття сесії міської ради
1. Після вичерпання питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням міської ради припинити роботу сесії, сесія закривається.
2. Головуючий оголошує сесію закритою також у разі відсутності кворуму.
3. Після оголошення сесії закритою виконується Гімн України. Під час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

Стаття 22. Протоколи сесії міської ради
1. На кожному пленарному засіданні ради ведеться протокол сесії ради. Остаточний протокол сесії оформляється секретарем ради протягом місяця після закінчення сесії . Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу, витягів з протоколу покладається на секретаря ради.
4. У протоколі мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії, дата і місце проведення сесії, загальний склад ради, кількість присутніх на сесії депутатів та їхні прізвища; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; склад лічильної комісії; регламент роботи сесії; питання, внесені до порядку денного; короткий зміст і результати обговорення кожного питання в тій послідовності, у якій вони розглядалися на сесії, із зазначенням: прізвищ депутатів, прізвищ осіб, які не є депутатами, але взяли участь в обговоренні питання із зазначенням їх посад, короткого змісту їхніх виступів, результати поіменного голосування. До протоколу сесії додаються:
– прийняті радою рішення;
– письмові депутатські запити;
– надані та проголосовані письмові пропозиції до проектів рішень ради;
– повідомлення депутатських фракцій та груп у міській раді.
5. Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на сесії. У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол його підписують відповідно до обставин особи, визначені статтею 57 Регламенту.
6. Протоколи сесій міської ради зберігаються у секретаря ради.

Стаття 23. Надання ксерокопій рішень міської ради, витягів із протоколів сесії.
1. Рішення міської ради, їх ксерокопії, витяги з протоколів сесій видаються усім заявникам відповідно до письмової візи, крім осіб, зазначених у частині 2, секретарем ради за дозволом: міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови, начальника загального відділу виконавчого комітету.
2. Ксерокопії рішень міської ради, витяги з протоколів сесій надаються депутату чи помічнику депутата секретарем ради, про що робиться відмітка у відповідному журналі.
3. Ксерокопії рішень міської ради, витяги з протоколів сесій можуть бути надані на вимогу уповноважених представників правоохоронних органів та прокуратури, якщо така вимога відповідає чинному законодавству.
4. Ксерокопії рішень міської ради, протоколів чи витягів з протоколів сесій, додатків та інших матеріалів сесій надаються за запитами на інформацію фізичним та юридичним особам відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
5. Копії рішень міської ради та витяги з рішень міської ради завіряються круглою печаткою.

Стаття 24. Обов’язковість законних вимог міської ради та її органів
1. На вимогу міської ради й створених нею органів керівники розташованих або зареєстрованих у місті Путивлі підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на пленарне засідання міської ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на депутатські запити.

РОЗДІЛ V. СУБ’ЄКТИ НОРМОТВОРЧОСТІ.
ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У МІСЬКІЙ РАДІ

Стаття 25. Процедура розгляду питань у міській раді
1. Процедура розгляду питання в міській раді передбачає:
1) внесення пропозиції щодо розгляду питання (ініціювання);
2) вивчення питання і підготовку проекту рішення;
3) попередній розгляд проекту рішення;
4) розгляд питання на пленарному засіданні міської ради;
5) внесення пропозицій, правок та доповнень (за наявності);
6) прийняття відповідного рішення.

Глава 1. Внесення пропозицій щодо розгляду питання (ініціювання)

Стаття 26. Суб’єкти нормотворчої ініціативи (ініціатори)
1. Право нормотворчої ініціативи мають (ініціатори):
1) міський голова;
2) депутат (депутати) міської ради;
3) депутатські групи, фракції;
4) постійні комісії міської ради;
5) виконавчий комітет міської ради;
6) загальні збори громадян, у тому числі збори (конференція) жителів за місцем проживання.

Стаття 27. Порядок ініціювання розгляду питань у міській раді
1. Підставою для розгляду питання в міській раді, залежно від того, хто із суб’єктів, зазначених у статті 26 Регламенту, є ініціатором, можуть бути:
1) пропозиція, вказівка (резолюція або усне доручення), розпорядження міського голови;
2) зазначення номеру протоколу засідання постійної комісії, в якому рекомендується внести дане питання на розгляд міської ради.
3) письмове звернення депутата (депутатів) до міського голови;
4) письмове звернення депутатської групи, фракції до міського голови, підписане її керівником;
5) рішення виконавчого комітету ради про внесення питання на розгляд міської ради;
6) протокол проведених загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення про місцеву ініціативу; заява про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання тощо.
2. Ініціатор має чітко сформулювати питання, увійти з пропозицією про внесення питання до плану роботи міської ради чи розглянути його позапланово на черговій сесії ради, указати, хто готує проект рішення й доповідає на пленарному засіданні ради. Ініціатор може звернутися до міського голови з проханням доручити підготовку проекту рішення та виступу з доповіддю на сесії відповідним виконавчим органам ради.

Глава 2. Вивчення питання і підготовка проекту рішення

Стаття 28. Підготовка проекту рішення
1. Проект рішення міської ради готує суб’єкт нормотворчої ініціативи в міській раді, визначений статтею 26 Регламенту, або за дорученням міського голови чи за дорученням міської ради, рекомендацією постійної комісії відповідні виконавчі органи міської ради (відділи, управління тощо), підприємства, установи, організації міста (далі – розробники).
2. Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні міської ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проект рішення, має право на співдоповідь.
3. Міський голова, постійні комісії міської ради, депутат (депутати) мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд міської ради. Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 29. Вимоги до проекту рішення
1. Проект рішення повинен відповідати вимогам чинного законодавства України та бути викладений за загальними правилами правопису.
2. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко й виключати можливість неоднозначного тлумачення.
3. Текст проекту рішення має містити:
1) заголовок, у якому зазначаються найменування міської ради, порядковий номер скликання, назва питання, з якого приймається рішення;
2) преамбулу, у якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу);
3) власне рішення, виклад якого починається після слів: «Путивльська міська рада вирішила:»;
4) додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) за підписом розробника проекту рішення під словами «Виконавець: (прізвище, ініціали), підпис, дата»;
5) ініціатора розгляду питання, назву суб’єкту, що підготував проект рішення.
4. Текст проекту рішення міської ради має містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та/або рішеннями міської ради.

5. Проект рішення має передбачати конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання, точні повні назви організацій – виконавців, у разі необхідності доручення про контроль відповідним постійним комісіям із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю, доведення до відома підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині, що їх стосується.
6. При розробці проекту рішення розробник повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч з виданими раніше актами з даного питання, а також відповідних положень чинного законодавства. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення або його частини таким, що втратило чинність.
7. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства та/або вимогам Регламенту він повертається розробнику проекту для доопрацювання. У випадку наполягання суб’єкта нормотворчої ініціативи (ініціатора) проекту рішення на внесенні на розгляд міської ради проекту рішення, який повністю або деякі положення якого не відповідають вимогам чинного законодавства та/або Регламенту, правове управління готує юридичний висновок на такий проект рішення.
8. Відповідні виконавчі органи ради мають надати аргументовану інформацію відносно змісту проекту рішення та можливих наслідків його прийняття, відповідності міському бюджету тощо, якщо така інформація має значення при розгляді проекту рішення на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 30. Візування проекту рішення
1. Проект рішення вважається підготовленим після його узгодження та візування згідно положень даної статті.
2. Проект рішення міської ради з документами, які до нього додаються або мають бути додані, підлягають обов’язковому узгодженню з посадовими особами, які приймають участь у його підготовці та організації виконання даного рішення, юрисконсультом виконкому, секретарем міської ради.
3. Візування проекту рішення складається з проставлення відповідною посадовою особою візи. Віза містить: найменування посади особи, що візує документ, її особистий підпис, ініціали та прізвище, дату візування.
4. Візи проставляються на зворотній стороні останньої сторінки проекту рішення в термін не більше п’яти робочих днів з моменту його здачі.
5. Підготовлений проект рішення візують у наступному порядку:
1) суб’єкт нормотворчості (ініціатор розгляду питання або безпосередній виконавець з числа працівників виконкому);
2) керівник відповідного відділу виконкому за належністю;
3) юрисконсульт виконкому;
4) начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер виконкому Путивльської міської ради, якщо проект рішення містить положення щодо врегулювання фінансових питань;
5) перший заступник міського голови або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків;
6) секретар міської ради.
6. Для розгляду проекту рішення суб’єктам, зазначеним у частині 5 указаної статті, надається достатній час для розгляду та візування проекту рішення, що, як правило, не може перевищувати п’яти робочих днів. Проект рішення може розглядатися більше п’яти робочих днів у разі наявності поважних причин неможливості його візування відповідно до положень зазначеної статті.

Стаття 30-1. Оприлюднення проекту рішення міської ради
1. Належним чином оформлений та завізований проект рішення міської ради проходить процедуру оприлюднення на офіційному сайті Путивльської міської ради в мережі Інтернет з дотриманням термінів, відповідно до вимог даної статті.
2. Розробники проектів рішень подають секретарю ради або до загального відділу лише такі проекти рішень, які підлягають оприлюдненню згідно вимог чинного законодавства України.
3. У виняткових випадках (надзвичайна ситуація, стихійне лихо, загроза порушення прав та свобод мешканців міста або наявність такого порушення, інші ситуації, що можуть негативно вплинути на умови життєзабезпечення міста, тощо), а також у випадках передбачених цим Регламентом, внесення проекту рішення з недотриманням терміну його оприлюднення ініціатор та/або розробник разом з проектом рішенням надає міському голові обґрунтування необхідності розгляду даного питання, терміновості його розгляду та прийняття рішення.
4. Відповідальність за дотримання вимог, викладених в даній статті (у т.ч. за якість підготовки проекту рішення, дотримання терміну його подання для оприлюднення, відповідність електронного варіанту з його друкованим примірником) покладається на розробника проекту рішення.

Стаття 31. Припинення процедури проходження проекту рішення в міській раді
1. Ініціатор розгляду питання в міській раді має право відповідним зверненням до міського голови або до головуючого на сесії ініціювати припинення процедури проходження проекту рішення в міській раді на будь-якому етапі та/або зняти з розгляду це питання.

Глава 3. Розгляд питання на пленарному засіданні міської ради

Стаття 32. Час і місце проведення пленарних засідань міської ради
1. Пленарні засідання міської ради проводяться з 10.00 до 12.00 з перервою з 12.00 до 13.00. Після розгляду питань порядку денного до 30 хвилин – різне.
2. Міська рада може прийняти рішення і про іншій час проведення пленарних засідань. Пленарні засідання проходять у сесійній залі, у якій встановлено Державний прапор. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі осіб визначається статтею 6 Регламенту. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

Стаття 33. Відкриття сесії міської ради
1. Сесію міської ради відкриває головуючий на засіданні сесії.
2. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесію відкриває і веде секретар міської ради.
3. На початку першого засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію.
4. За наявності кворуму головуючий оголошує сесію відкритою.
5. Одразу після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі депутати і присутні в залі встають.

Стаття 34. Ведення пленарних засідань. Повноваження головуючого на пленарному засіданні
1. Пленарні засідання міської ради веде головуючий: міський голова або секретар міської ради, або депутат міської ради відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Головуючий на пленарному засіданні:
1) відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви;
2) виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради та міського голови;
3) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
6) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
7) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
8) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
9) здійснює інші повноваження, що випливають з положень даного Регламенту.
3. Головуючий на засіданні міської ради має право:
1) позбавити особу, що виступає слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;
2) зупиняти незаплановані дебати;
3) оголошує про наміри на виступ з місця;
4) призвати депутата до порядку, запропонувати міській раді висловити учаснику засідання попередження;
5) оголосити перерву або закрити засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку;
6) ставити запитання, у першочерговому порядку, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
4. На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності ведення засідання доручається секретареві міської ради.
5. На час розгляду питання персонально щодо головуючого він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, а ведення засідання доручається за рішенням міської ради одному з депутатів.

Стаття 35. Послідовність розгляду питань на сесії міської ради
1. Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:
1) вибори лічильної комісії, затвердження її голови і секретаря;
2) утворення секретаріату сесії;
3) затвердження регламенту роботи сесії;
4) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій;
5) прийняття та затвердження порядку денного сесії;
6) оголошення депутатських запитів;
7) розгляд питань порядку денного;
8) оголошення заяв і пропозицій не з питань порядку денного, що надійшли від депутатів головуючому під час сесії, прийняття відповідних рішень;
9) оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських фракцій; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне).

Стаття 36. Порядок денний сесії
1. Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, що виноситься на розгляд сесії міської ради.
2. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на кожній сесії міської ради.
3. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву, порядковий номер, ініціатора внесення та доповідача.

Стаття 37. Формування порядку денного. Матеріали до сесії міської ради
1. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради вносяться особами, зазначеними у статті 26 цього Регламенту.
2. Не пізніше ніж за 20 робочих днів до початку пленарного засідання сесії міської ради належним чином оформлені, завізовані та оприлюднені на офіційному сайті Путивльської міської ради паперові варіанти проектів рішень міської ради разом з листами узгодження розробник передає секретареві ради або до загального відділу для формування матеріалів сесії.
3. Суб’єкти нормотворчої ініціативи, зазначені у статті 25 цього Регламенту, можуть пропонувати та вносити до порядку денного на розгляд міської ради проекти рішень, які носять винятковий характер.
4. Відповідальність за дотримання вимог, викладених в даній статті, у т.ч. стосовно якості підготовки проекту рішення та дотримання терміну його подання покладається особисто на розробника та/або ініціатора проекту рішення.
5. Міський голова визначається щодо включення наданих пропозицій до порядку денного, після чого за його дорученням секретарем ради або загальним відділом виконкому ради формуються матеріали до сесії міської ради.
6. Матеріали до кожного питання, винесеного на сесію, мають містити:
1) проект рішення;
2) довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали, які після прийняття рішень міською радою зберігаються в галузевих управліннях відповідно до визначених термінів;
3) висновок юрисконсульта;
4) висновки, інформації виконавчих органів ради (відділів, управлінь);
5) висновки, пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли.
7. Не пізніше ніж за 2 дні до початку сесії постійні комісії розглядають матеріали до сесії міської ради, в тому числі із запрошенням розробників проектів рішень із залученням фахівців, а також (при необхідності) готують висновки та/або рекомендації.

Стаття 38. Затвердження порядку денного
1. Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:
1) прийняття порядку денного за основу. Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради;
2) після прийняття проекту порядку денного за основу головуючий ставить на голосування доповнення до проекту порядку денного, а також зміни щодо черговості розгляду питань;
3) внесення до порядку денного депутатських запитів, поданих згідно частини 5 статті 74 даного Регламенту. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування в обов’язковому порядку;
4) затвердження порядку денного в цілому. Порядок денний вважається прийнятим в цілому, якщо за це проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради.

Стаття 39. Процедура обговорення питань порядку денного
1. Рішення міської ради приймаються після їх обговорення.
2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу й відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу й відповіді на них;
3) запис до виступів (у разі необхідності);
4) виступи депутатів – членів профільної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з виснов
Запис було опубліковано: 10.12.2015 03:17
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти