gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

РОЗПОРЯДЖЕНЯ

№12-р від 12.02.2019р. м.Путивль

Про затвердження Плану-графіка проведення у 2019 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою створення організаційного підґрунтя для забезпечення проведення у 2019 році у повному обсязі роботи щодо здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів:

1. Затвердити План-графік проведення у 2019 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Путивльською міською радою та виконкомом, згідно з додатком.

2. Структурним підрозділам виконкому забезпечити проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у встановлений строк.

3. Відділу фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності, архітектури та містобудування міської ради (Сахаров С.В.) забезпечити протягом року доповнення плану-графіка з урахуванням прийняття нових регуляторних актів.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради Литвинова О.В.


Міський голова В.ВОЛКОВ

Підг. Литвинов О.В.Додаток
до розпорядження міського голови
від 12.02.2019 р. № 12-р

План-графік проведення у 2018 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Путивльською міською радою та виконкомом


№ Дата та номер регуляторного акта Назва регуляторного акта Вид відстеження Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження Строк виконання заходів Вид даних
1 Рішення тридцять п’ятої сесії міської ради шостого скликання від 05.03.2009 Про затверд-ження правил благоустрою, забезпечення чистоти і поря-дку, додержан-ня тиші в громадських місцях на те-риторії міста Путивль Періодичне відстеження Загальний відділ березень
2019 р. Дані провідного спеціаліста загаль-ного відділу, від-повідального за благоустрій
2 Рішення сорок першої сесії міської ради шостого скликання від 26.08.2009 Про затверд-ження Поло-ження „Про порядок прове-дення земель-них торгів у формі аукціону на території Путивльської міської ради Путивльського району Сум-ської област Періодичне відстеження Відділ землевпорядкування серпень
2019 р. Дані відділіу землевпорядкування
3 Рішення виконавчого комітету №44 від 22.03.2012р. Про затверд-ження вартості копіювання або друку доку-ментів, що надаються за запитом на інформацію Періодичне відстеження відділ фінансово-економічного роз-витку, правового забезпечення, кому-нальної власності, архітектури та містобудування березень
2019 р. Дані відділу
4 Рішення двадцять другої сесії шостого скликання від 27.03.2012р. Про пайову участь замов-ників у розвитку інфраструктури м.Путивль Періодичне відстеження відділ фінансово-економічного роз-витку, правового забезпечення, кому-нальної власності, архітектури та містобудування березень
2019 р. Дані відділу
6 Рішення двадцять четвертої сесії шостого скликання від 08.05.2012 Про затверд-ження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення по-бутових відхо-дів Періодичне відстеження відділ фінансово-економічного роз-витку, правового забезпечення, кому-нальної власності, архітектури та містобудування травень
2019 р. Дані відділіу
7 Рішення двадцять п’ятої сесії шостого скликання від 29.05.2012р. Про затверд-ження Мето-дики розра-хунку орендної плати за оренду майна, що на-лежить до ко-мунальної вла-сності територі-альної громади міста Путивль та пропорції її розподілу та Порядку про-ведення кон-курсу на право укладання до-говору оренди об’єктів кому-нальної вла-сності у місті Путивль Періодичне відстеження відділ фінансово-економічного роз-витку, правового забезпечення, кому-нальної власності, архітектури та містобудування травень
2019 р. Дані відділу
8 Рішення двадцять дев’ятої сесії шостого скликання від 24.07.2012р. Про сплату частини при-бутку до за-гального фонду місцевого бюд-жету підприємствами комунальної форми влас-ності Періодичне відстеження відділ фінансово-економічного роз-витку, правового забезпечення, кому-нальної власності, архітектури та містобудування липень
2019 р. Дані відділуСекретар ради О.В.Литвинов
Запис було опубліковано: 12.02.2019 08:10
Запис опублікував: секретар ради - Литвинов Олександр Васильович

Авторизація

Увійти