gerb
Путивльська міська рада
Путивльського району
Сумської області

Рiшення

від 15.06.2020р. м.Путивль

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та профспілковим комітетом профспілкової організації викладачів і співробітників Путивльського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету

Зареєстровано Путивльською міською радою
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


між роботодавцем та профспілковим комітетом профспілкової організації викладачів і співробітників Путивльського фахового
коледжу Сумського національного аграрного університету
Реєстраційний номер

від «___»___________2020 р.
Примітка та рекомендації _______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Директор Путивльського
Фахового коледжу СНАУ С.П. Пилипенко

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами даного договору є, з одного боку, адміністрація Путивльського фахового коледжу Сумського національного аграрного університету в особі директора Пилипенко Сергія Петровича, що діє на підставі Положення, з іншого боку – профспілковий комітет Путивльського фахового коледжу Сумського НАУ в особі голови профспілкової організації викладачів і співробітників Довгаль Ірини Іванівни, якій ці повноваження надані Загальними зборами трудового колективу.

1.2. Даний Колективний договір є правовим актом, що регулює трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом на підставі взаємного погодження інтересів сторін і діє на підставі Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України.
1.3. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» предметом даного договору є взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.
1.4. Згідно зі ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» Положення колективного договору поширюються на всіх працівників коледжу незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Керівники підрозділів, представники профбюро ознайомлюють усіх працівників із текстом колективного договору в одномісячний строк із дня його укладення. Під час прийняття на роботу адміністрація і профком зобов’язані ознайомити щойно прийнятих на роботу працівників із текстом колективного договору.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, керівники підрозділів, голова профспілкової організації.
1.5. Колективний договір, прийнятий відповідно до чинного законодавства, підлягає повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації.

1.6. Згідно зі ст. 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» в разі необхідності внесення змін і доповнень до даного договору на спільному засіданні адміністрації та профкому Путивльського фахового коледжу Сумського НАУ приймається відповідне рішення, яке в тижневий строк доводиться до відома колективу. У разі незгоди із прийнятим рішенням десяти і більше відсотків працівників питання вирішується на конференції трудового колективу.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації.
1.7. Профспілковий комітет коледжу сприяє адміністрації в підвищенні ефективності навчальної, методичної, господарської діяльності та удосконаленні навчально-матеріальної бази коледжу характерними для профспілки методами. Профком забезпечує виконання умов колективного договору з боку профспілкового комітету, дотримання працівниками трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій.
Відповідальний: голова профспілкової організації.
1.8. Сторони домовилися протягом терміну дії Колективного договору вживати заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів, а в разі їх виникнення – прагнути до їх вирішення шляхом застосування примирних процедур.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації.

2. УЧАСТЬ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В УПРАВЛІННІ ФАХОВИМ КОЛЕДЖЕМ

2.1. Участь трудового колективу в управлінні фаховим коледжем здійснюється за формами:
- прийняття загальними зборами трудового колективу Колективного договору і обговорення ходу та підсумків його виконання згідно зі ст.13 Закону України «Про колективні договори і угоди»;
- участь відповідно до Положення Путивльського фахового коледжу СНАУ голови профспілкової організації в роботі педагогічної ради фахового коледжу.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації, керівники підрозділів.

2.2. Адміністрація фахового коледжу і профком згідно зі ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» звітують про виконання колективного договору на загальних зборах трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік. Поточний хід виконання колективного договору розглядається на спільних засіданнях адміністрації і профкому за необхідністю.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації.

2.3. На підставі ст.ст. 19-20, ст. 247 Кодексу законів про працю України адміністрація і профспілка безпосередньо контролюють та звітують про виконання колективного договору щодо організації і покращення умов праці, матеріально-побутового і культурного забезпечення працівників. У разі порушення адміністрацією умов колективного договору профспілка має право надіслати адміністрації подання щодо усунення порушень.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації.

2.4. Профспілкова організація:
- сприяє удосконаленню та підвищенню якості освіти, запровадженню сучасних інноваційних технологій освітнього процесу, зміцненню трудової дисципліни, удосконаленню нормування та підвищенню продуктивності праці, запровадженню нової техніки і технологій;
- інформує адміністрацію фахового коледжу про заходи, які проводитимуться профспілкою і стосуються інтересів фахового коледжу.
Відповідальний: голова профспілкової організації.

3. ПРИЙОМ НА РОБОТУ. ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Трудові відносини із працівниками фахового коледжу регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України. З працівниками фахового коледжу укладаються трудові договори (контракти). Трудовий договір може бути безстроковим, укладеним на визначений строк та таким, що укладається на час виконання певної роботи, згідно з чинним законодавством України. Педагогічні (науково-педагогічні) працівники приймаються на роботу на умовах строкового трудового договору (контракту) як особливої форми трудового договору на визначений строк, що встановлений за погодженням сторін. Педагогічні (науково-педагогічні) працівники, що виконують роботу за сумісництвом, приймаються на роботу на умовах строкового трудового договору на визначений строк (як правило, на навчальний рік). Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади директором Путивльського фахового коледжу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Інші штатні працівники, які не є педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, приймаються на роботу відповідно до кваліфікаційних вимог, зазначених у посадових інструкціях.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, керівники структурних підрозділів.

3.2. Відповідний керівник підрозділу повинен розробити та подати на затвердження директору для кожної посади, передбаченої штатним розписом, посадову (робочу) інструкцію, ознайомити працівників із посадовими (робочими) інструкціями.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, керівники підрозділів.

3.3. Адміністрація визначає кадрову політику за принципом рівності трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин як під час прийняття на роботу, так і під час просування по службі.

3.4. Кожен працівник має особисто виконувати свої обов’язки, працювати сумлінно та якісно; своєчасно виконувати накази, розпорядження та локальні нормативні акти адміністрації, зокрема дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог нормативних актів із питань охорони праці і протипожежної безпеки; негайно надавати на вимогу адміністрації звіти про виконання своїх обов’язків та використання робочого часу.

3.5. У разі необхідності введення посад, потрібних для забезпечення окремих видів діяльності фахового коледжу, що не фінансуються Міністерством освіти і науки України, їх утримання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.

3.6. Загальні обов’язки працівників коледжу, робочий час і час відпочинку визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку (Додаток №1). Зміни у Правилах допускаються в установленому Колективним договором порядку.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, голова профспілкової організації.

3.7. Звільнення з роботи здійснюється адміністрацією згідно з чинним законодавством. У випадках, передбачених КЗпП України, звільнення працівників, які є членами профспілки, з ініціативи адміністрації допускається лише за попереднім погодженням із профкомом.
Відповідальні: директор, інспектор відділу кадрів, голова профспілкової організації.

3.8. Адміністрація фахового коледжу зобов’язується:
- не пізніше як за три місяці інформувати профком про зміни в організації праці, що зумовлюють скорочення штатів певного контингенту працівників та вживати заходи щодо їх працевлаштування в коледжі. За умови неможливості працевлаштування адміністрація діє згідно з чинним законодавством;
- під час прийому на роботу працівників надавати перевагу колишнім працівникам, звільненим на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
Відповідальні: директор, інспектор відділу кадрів, голова профспілкової організації.
3.9. Виплата вихідної допомоги здійснюється відповідно до вимог ст. 44 Кодексу законів про працю України.
Відповідальні: директор, головний бухгалтер.

3.10. Профспілкова організація:
- проводить роз’яснювальну роботу серед працівників щодо їх трудових прав та їх захисту в разі звільнення;
- надає практичну допомогу у в захисті трудових прав працівників перед адміністрацією, представляє їх інтереси відповідно до своїх повноважень, передбачених Статутом профспілки працівників освіти і науки України.
Відповідальний: голова профспілкової організації.

4. НОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

4.1. Оплата праці педагогічних (науково-педагогічних) працівників, адміністративно-господарського, навчально-допоміжного, обслуговуючого персоналу здійснюється відповідно до Положення про порядок оплати праці в Путивльському фаховому коледжі Сумському НАУ (Додаток №2), Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, якій надано чинності постановою Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти і науки України. Адміністрація фахового коледжу зобов’язується інформувати трудовий колектив про наявну систему оплати праці, а у випадку її зміни проводити необхідні перерахунки та надавати інформацію з цього питання до профкому і доводити до відома трудового колективу.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.

4.2. Фонд оплати праці фахового коледжу формується із асигнувань загального та спеціального фондів Державного бюджету.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.3. Робочий час педагогічних (науково-педагогічних) працівників визначається законодавчими та нормативно-правовими актами. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку педагогічного працівника не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним навчальним планом, у межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин за сумісництвом не може перевищувати 0,5 ставки обов’язкового обсягу навчального навантаження.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.

4.4. В разі неможливості забезпечити педагогічного працівника навантаженням в обсязі 720 годин, у зв’язку зі зменшенням контингенту студентів, змінами навчальних планів, не пізніше ніж за 2 місяці письмово повідомляти працівників про зменшення навантаження на наступний навчальний рік.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер, інспектор відділу кадрів.

4.5. Встановлювати річне педагогічне навантаження викладачам в залежності від кваліфікаційної категорії та рейтингової оцінки якості роботи педагога, особистого вкладу у здійснення профорієнтаційної роботи по набору молоді до коледжу та якості виконання індивідуального плану роботи.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, керівники підрозділів.

4.6. Робота у вихідні та святкові дні компенсується наданням іншого дня відпочинку або оплачується у грошовій формі в подвійному розмірі.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.7. Виплата зарплати працівникам коледжу здійснюється через карткові рахунки банків двічі на місяць у проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів. Заробітна плата працівників коледжу виплачується двічі на місяць, а саме: 15 та 30 числа щомісячно. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим чи неробочим днем, заробітну плату необхідно виплачувати напередодні цих днів. За бажанням працівника, підтвердженим особистою письмовою заявою, заробітна плата може виплачуватись йому через установи банків.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.8. Розмір заробітної плати за першу половину місяця складає 55%, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
У разі виникнення заборгованості із заробітної плаї й, погашення заборгованості проводити згідно з графіком, погодженим з Профкомом та затвердженим головою РДА. Графік погашення заборгованості до діючого колективного договору є окремим додатком до договору.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.9. За відсутності коштів на рахунках коледжу в терміни, передбачені п. 4.5., відповідні виплати проводяться не пізніше ніж у триденний термін після надходження коштів на рахунки коледжу.
Відповідальний: головний бухгалтер.

4.10. Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата працівникам за час відпустки повинна виплачуватись не пізніше ніж за три дні до початку відпустки в межах обсягів фактичного фінансування.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, головний бухгалтер, голова профспілкової організації.

4.11. Матеріальне стимулювання викладацького складу, навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу за сумлінну працю, виконання та перевиконання завдань, а також суміщення посад, розширену зону обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників здійснюється в межах фонду оплати праці адміністрацією фахового коледжу на підставі Положення про організацію оплати праці, погодженого із профспілковою організацією, що є Додатком № 2 до колективного договору.
Відповідальні: директор, головний бухгалтер, голова профспілкової організації, керівники підрозділів.

4.12. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може встановлюватися у межах фонду оплати праці в розмірі, що не перевищує 50% від посадового окладу відсутнього працівника. Ця доплата може бути розподілена між кількома працівниками залежно від обсягу додатково виконуваних робіт (обов’язків).
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.13. У разі виробничої необхідності для проведення окремих лекцій та занять зі студентами можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти народного господарства, діячі науки, а також штатні висококваліфіковані науково-педагогічних працівники із погодинною оплатою їхньої праці, але не більше ніж 240 годин за навчальний рік. Розрахунок із особами, що залучаються до роботи на умовах погодинної оплати праці, проводиться щомісячно за фактично виконану кількість годин.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.

4.14. Для оплати праці викладачів застосовуються ставки погодинної оплати праці, як для додаткових платних послуг, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.

4.15. Про нові або зміну чинних умов оплати праці в напрямі погіршення адміністрація коледжу повинна повідомляти працівника не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни згідно зі ст. 103 Кодексу законів про працю.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, головний бухгалтер.

4.16. Адміністрація має право здійснювати доплати і встановлювати надбавки науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам коледжу згідно з чинним законодавством у межах фонду заробітної плати.
Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, головний бухгалтер.

4.17. Індексувати зарплату у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін у межах фонду оплати праці згідно із затвердженим кошторисом доходів і видатків у межах наявних фінансових можливостей.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.18. Під час виплати заробітної плати працівникам за їх особистим зверненням видається розрахунковий листок, у якому повідомляється: загальна сума зарплати з розшифровкою видів виплат, розмірів і підстав відрахувань та утримань із заробітної плати, суми заробітної плати, що належить до виплати.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.19. Робота співробітників коледжу в нічний час (ст. 54 КЗпП України) оплачується в підвищеному розмірі згідно зі ст.108 Кодексу законів про працю України за кожну годину роботи в нічний час для наступних категорій працівників:
- машиніст (кочегар) котельні - 40 % від тарифної ставки (окладу);
- оператор газифікованої котельні - 35 % від тарифної ставки (окладу);
- черговий гуртожитку - 35 % від тарифної ставки (окладу);
- сторож навчального корпусу - 30 % від тарифної ставки (окладу).
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.20. На підставі ч. 3 ст. 249 Кодексу законів про працю України за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілкової організації, бухгалтерія коледжу щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати членські профспілкові внески працівників у розмірі 1% з усіх видів заробітної плати, надбавок, доплат та премій і перераховує їх на рахунок профкому, з яких: 30% - на розрахунковий рахунок Путивльського районного комітету профспілки працівників АПК, 70% на розрахунковий рахунок профкому працівників коледжу. Інформацію щодо використання 70% зазначених коштів згідно із затвердженим кошторисом профспілковий комітет надає на зборах трудового колективу.
Відповідальні: головний бухгалтер, голова профспілкової організації.

4.21. У питаннях обробки фінансових документів та оплати праці співробітників Путивльського фахового коледжу СНАУ адміністрація забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Відповідальні: заступники директора, головний бухгалтер, керівники підрозділів.

4.22. Матеріальне заохочення проводиться відповідно до Положення про організацію оплати праці в Путивльському фаховому коледжі Сумського НАУ (Додаток № 2) у формі: - преміювання викладачів і співробітників; - встановлення надбавок відповідно до нормативних документів; - надання матеріальної допомоги викладачам і співробітникам.
Відповідальні: керівники підрозділів, інспектор відділу кадрів, головний бухгалтер.

4.23. Матеріальне заохочення здійснюється в межах фонду оплати праці, але не може перевищувати розміру економії фонду оплати праці за рік.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.24. Рішення щодо преміювання приймається адміністрацією за клопотанням керівника підрозділу відповідно до умов Положення про організацію оплати праці (Додаток №2).
Відповідальні: керівники підрозділів, головний бухгалтер.

4.25. Встановлення надбавок заохочувального характеру за сумлінну працю визначається згідно із чинним законодавством. Надбавка встановлюється на підставі наказу директора за поданням керівника підрозділу в межах фонду оплати праці.
Відповідальні: керівники підрозділів, головний бухгалтер.

4.26. У межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надається матеріальна допомога працівникам фахового коледжу, зокрема на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (додаток 3)
Відповідальні: головний бухгалтер, голова профспілкової організації, керівники підрозділів

4.27. У разі погіршення показника роботи співробітника або відсутності фінансової можливості надбавка йому може бути скасована рішенням адміністрації за поданням керівника підрозділу за погодженням профкому. Зняття надбавок оформляється наказом по фаховому коледжу.
Відповідальні: головний бухгалтер, голова профспілкової організації, керівники підрозділів.

4.28. Матеріальна допомога, зокрема на оздоровлення, надається в межах фонду оплати праці.
Відповідальні: головний бухгалтер.

4.29. Матеріальна допомога, зокрема допомога на оздоровлення, надається викладачам і співробітникам у таких випадках:
- якщо це передбачено умовами договору (контракту);
- для лікування;
- при нещасних випадках, що сталися із працівником та найближчими родичами;
- багатодітним сім’ям;
- на поховання найближчих родичів (мати, батько, чоловік, дружина, діти).
Мотивована заява працівника з цих приводів розглядається профкомом та адміністрацією протягом 10 днів із оформленням відповідного протоколу.
Відповідальні: головний бухгалтер, голова профспілкової організації, керівники підрозділів.


5. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1. Створити здорові та безпечні умови праці у фаховому коледжі відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».
Відповідальні: директор, інженер з охорони праці.

5.2. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у межах щорічних кошторисних призначень (Додаток № 6).
Відповідальні: заступник директора з адміністративно-господарської діяльності, інженер з охорони праці.

5.3. З метою поліпшення умов праці та зменшення ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань в основу роботи покласти Закон України «Про охорону праці» та інші нормативно-правові акти України з цих питань з умовою їх неухильного дотримання.
Відповідальний: інженер з охорони праці.

5.4. Під час прийняття на роботу працівника і в процесі роботи проводити в установлені строки навчання та інструктажі з питань охорони праці.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, інженер з охорони праці, керівники структурних підрозділів.

5.5. Організовувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.
Відповідальні: інженер з охорони праці, інспектор відділу кадрів, керівники підрозділів, голова профспілкової організації.

5.6. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб організовувати проведення обов’язкових попередніх (до прийняття на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення (Додаток № 9).
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, інженер з охорони праці, керівники підрозділів.

5.7. Для надання першої медичної допомоги укомплектувати підрозділи коледжу аптечками, які поповнювати відповідно до використання медикаментів та згідно із медичними нормативами і строками їх використання.
Відповідальний: інженер з охорони праці, медичний працівник фахового коледжу.

5.8. Згідно зі ст. 19 Закону України «Про охорону праці» забезпечити фінансування профілактичних заходів із питань охорони праці, для чого в кошторисі фахового коледжу передбачити витрати на охорону праці згідно із переліком затверджених заходів.
Відповідальні: директор, головний бухгалтер, інженер з охорони праці.

5.9. Згідно з чинними нормативами забезпечити працівників безкоштовно спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та миючими засобами (Додаток №7). Забезпечити належне зберігання, своєчасне замовлення і отримання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, а також встановити додатковий перелік робіт та професій, що потребують отримання спецодягу та взуття. Профкому здійснювати контроль за дотриманням видачі спецодягу. Своєчасно здійснювати заміну спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, що передчасно вийшли з ладу не з вини працівника, та забезпечити належний контроль за їх передачею користувачами при звільненні або переведенні.
Відповідальні: заступник директора з адміністративно-господарської роботи, головний бухгалтер, інженер з охорони праці, голова профспілкової організації.

5.10. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці один раз на 5 років (за умови змін технологічного процесу або поліпшення умов праці проводити позачергову атестацію). За її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.
Відповідальні: інженер з охорони праці, атестаційна комісія.

5.11. Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» застрахованим працівникам гарантувати забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. За умови заподіяння працівникові каліцтва чи іншої шкоди здоров’ю, пов’язаних із виконанням трудових обов’язків, форми та розміри відшкодування збитку визначаються відповідно до чинного законодавства. Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшений, але не більш як на 50%, за поданням адміністрації та профкому в комісію з питань охорони праці Путивльського фахового коледжу СНАУ. Комісія приймає рішення щодо зменшення одноразової допомоги простою більшістю голосів. Виплачувати одноразову допомогу працівникам при заподіянні шкоди здоров’ю, пов’язаному з виконанням службових обов’язків, у розмірі середнього одноденного заробітку помноженого на кількість днів лікування.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації, голова комісії із соціального страхування, інженер з охорони праці.

5.12. Реалізувати комплексні заходи щодо охорони праці (Додаток № 6)
Відповідальні: заступник директора з адміністративно-господарської діяльності, інженер з охорони праці, голова профспілкової організації.

5.13. Профком згідно зі ст. 247 Кодексу законів про працю України:
- здійснює контроль за дотриманням умов колективного договору та законодавства з охорони праці;
- здійснює аналіз та перевірку умов праці і вносить пропозиції адміністрації фахового коледжу щодо їх поліпшення;
- організовує навчання профактиву з питань охорони праці;
- бере участь у розслідуванні нещасних випадків і здійсненні заходів щодо їх попередження;
- надає працівникам правову допомогу з питань законодавства з охорони праці, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом;
- надає практичну допомогу в захисті трудових прав працівників перед адміністрацією, представляє їх інтереси згідно зі своїми повноваженнями, передбаченими Статутом профспілки працівників освіти і науки України та ін.
Відповідальні: голова профспілкової організації, інженер з охорони праці.

6. РЕЖИМ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

6.1. Режим праці, робочий час і час відпочинку визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку (Додаток № 1).

6.2. Встановити щорічну основну відпустку педагогічним (науково-педагогічним) працівникам до 56 календарних днів згідно із «Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346; навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу – тривалість щорічної основної відпустки згідно із чинним законодавством України.
Згідно зі ст. 79 Кодексу законів про працю України черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються директором Путивльського фахового коледжу СНАУ за погодженням із профспілковим комітетом, і доводиться до відома всіх працівників. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і директором, який зобов’язується письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише за умов додержання вимог ст.12 Закону України «Про відпустки» для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна фахового коледжу та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують згідно із чинним законодавством. У виняткових випадках, викликаних службовою необхідністю, відпустка може бути перенесена на інший період за згодою працівника. Ці питання вирішуються в індивідуальному порядку.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, керівники підрозділів.

6.3. Надавати щорічні додаткові відпустки згідно зі ст.76 Кодексу законів про працю України працівникам:
- за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (після проведення атестації робочих місць та встановлення повного переліку таких посад);
- за особливий характер праці;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.
Відповідальні: голова профспілкової організації, інспектор відділу кадрів, інженер з охорони праці, керівники підрозділів.

6.4. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» встановити додаткову відпустку жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, голова профспілкової організації, керівники підрозділів.

6.5. Працівникам, які користувалися відпусткою більшої тривалості, ніж передбачено Законом України «Про відпустки», на весь період їх роботи в коледжі зберегти відпустки раніше встановленої тривалості.
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації, інспектор відділу кадрів, керівники підрозділів.

6.6. Адміністрація коледжу надає працівнику в обов’язковому порядку за його бажанням відпустку без збереження заробітної плати згідно зі ст. 84 КЗпП у випадках, передбачених ст. 25 Закону України "Про відпустки". За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше ніж 15 календарних днів на рік.
Відповідальні: інспектор відділу кадрів, голова профспілкової організації, керівники підрозділів.

6.7. Відповідно до статті 162 Закону України «Про відпустки», додаткова відпустка надається Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальною захисту", особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, надасться додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік».
Відповідальні: директор, голова профспілкової організації, інспектор відділу кадрів, керівники підрозділів.


7. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ І ПІЛЬГИ

7.1. Забезпечити розподіл путівок на санаторно-курортне лікування для працівників Путивльського фахового коледжу СНАУ та путівок для їх дітей у літні спортивно-оздоровчі табори. Профком та комісія із соціального страхування забезпечує відкритість надходження та розподілу путівок. Путівки, що надійшли до коледжу, розподіляються рішенням комісії із соціального страхування Путивльського фахового коледжу СНАУ і виділяються в індивідуальному по
Запис було опубліковано: 15.06.2020 05:50
Запис опублікував: секретарка - Єрмакова Ольга Володимирівна

Авторизація

Увійти