Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта

Путивльська міська рада повідомляє, що відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про охорону земель" від 19.06.2003 р. контроль за використанням та охороною земель в Україні поділяється на державний, самоврядний та громадський.
При цьому виникає певний правовий вакуум щодо питання про порядок здійснення самоврядного контролю. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом (Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"). Громадські інспектори діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з земельних ресурсів. Що стосується самоврядного контролю за використанням та охороною земель, то порядок його здійснення чинним законодавством України не врегульований.
У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у визначенні механізму здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті.
На підставі наведеного було розроблено проект рішення «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль», яким передбачено врегулювання питання самоврядного контролю за використанням земель на території міста.
Розробником проекту є виконавчий комітет Путивльської міської ради, поштова адреса: вул. Леніна, 50, м.Путивль, Сумська обл., 41500, електронна адреса: rada-putivl@mail.ru
Проект вказаного регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено 27.03.2014р. на сайті Путивльської міської ради http://www.putivl-rada.gov.ua .
Зауваження та пропозиції з даного питання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому виді на адресу Путивльської міської ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення .

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Путивльської міської ради
«Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.
Згідно з Конституцією України земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Землеохоронний аспект у земельній державній політиці носить імперативний характер, тобто підлягає безумовному виконанню. Погіршення якості земель, зниження їх продуктивності, порушення вимог користування землею є неприпустимим. Положеннями Земельного кодексу України визначено загальні засади здійснення контролю за використанням та охороною земель. Так, відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про охорону земель" від 19.06.2003 р. контроль за використанням та охороною земель в Україні поділяється на державний, самоврядний та громадський.
При цьому виникає певний правовий вакуум щодо питання про порядок здійснення самоврядного контролю. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом (Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"). Громадські інспектори діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з земельних ресурсів. Що стосується самоврядного контролю за використанням та охороною земель, то порядок його здійснення чинним законодавством України не врегульований.
Після введення в дію Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. кількість земельних ділянок, що надаються в користування юридичним та фізичним особам постійно збільшується. Пропорційно до цього збільшується кількість випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, порушення умов договорів оренди земельних ділянок тощо. Разом з тим, на сьогодні територіальна громада міста фактично позбавлена можливості здійснювати повноцінний контроль за використанням та охороною земель, якими відповідно розпоряджається міська рада.
У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у визначенні механізму здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті.
Неможливість розв’язання вищезазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. Як вже зазначалося, механізм здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель чинним законодавством не визначений.
Суб’єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади розпоряджаються землями міста, суб’єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають землі міста.
Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом прийняття рішення міської ради про затвердження відповідного Положення.

2. Цілі регулювання.
Метою прийняття рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль» є:
- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель міста;
- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам законодавства, стимулювати та зобов’язувати землекористувачів до дотримання норм чинного законодавства у сфері земельних відносин;
- забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;
- врегулювання питань, пов’язаних з:
а) можливістю виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок, додержанням вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття та реалізації права на землю;
б) наданням методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель;
в) захистом прав власників земельних ділянок та землекористувачів шляхом вирішення земельних суперечок у межах міста і додержанням правил добросусідства;
г) визначенням повноважень органів, що беруть участь у здійсненні самоврядного контролю.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Перша альтернатива – неприйняття рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль» буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, тощо.
Така альтернатива є неприйнятною.
Друга альтернатива – прийняття рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль» стимулюватиме та зобов’язуватиме землекористувачів дотримуватися вимог земельного законодавства України, сприятиме охороні та раціональному використанню земель, своєчасному оформленню (переоформленню) користувачами документів, що посвідчують право користування землею.

4. Механізм розв’язання проблеми
Зважаючи на відсутність конкретного порядку вирішення питань, пов’язаних із здійсненням самоврядного контролю за використанням та охороною земель у нормах чинного законодавства, вказане питання має бути вирішене шляхом прийняття актів органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради віднесено вирішення питань регулювання земельних відносин. Крім того, ст.189 Земельного кодексу України встановлено, що самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами.
Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у п.1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття Путивльською міською радою рішення «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль» з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими актами законодавства.
Розробка рішення Путивльської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у місті Путивль» здійснюється за принципами:
а) законності;
б) гласності (відкритості та загальнодоступності);
в) колегіальності;
г) урахування пропозицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених та компетентних осіб;
ґ) урахування практичного досвіду роботи щодо вирішення питання у сфері земельних правовідносин;
д) урахування ситуації, пов’язаної з використанням та охороною земель, що склалася в місті Путивль;
е) економічної та юридичної обґрунтованості.
Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання є достатньо високим, що обумовлюється характером засобу вирішення проблеми.
Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється шляхом:
- проведення обстеження земельних ділянок;
- розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;
- участі у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;
- розгляду документації із землеустрою, пов’язаної з використанням та охороною земель.
Результати обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок оформлюються актами обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки.
У разі виявлення порушень земельного законодавства голова Комісії направляє особі, яка їх вчинила, вимогу про їх усунення в добровільному порядку у строк, визначений у вимозі.
Вимога складається у двох примірниках. Перший примірник вимоги залишається у Комісії, другий — вручається або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, яка вчинила порушення земельного законодавства.
У разі невиконання особою, яка допустила порушення земельного законодавства, вимоги у строк, визначений у ній, голова Комісії направляє матеріали про порушення земельного законодавства до органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування для відповідного реагування та притягнення винних осіб до відповідальності.
Результати перевірки оформляються актом перевірки, який складається в довільній формі у двох примірниках. При проведенні спільних перевірок з державними органами контролю копія акта надається цим органам.
Відстеження своєчасного оформлення (переоформлення) користувачами документів на землекористування здійснюється за допомогою проведення аналізу договорів оренди землі.
У разі виявлення порушень земельного законодавства, терміну оформлення (переоформлення) права користування земельною ділянкою та несвоєчасної сплати земельних платежів комісія направляє до державних органів контролю та юридичної служби міської ради матеріали або інформацію для вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта дозволить організувати єдиний та прозорий порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті Путивль.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Запропонований проект рішення Путивльської міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку громадян та суб’єктів господарювання.
Сфери та види впливу регулювання.
Сфери впливу Вид впливу
Інтереси громадян 1. Забезпечення охорони основного національного багатства – землі
2. Стимулювання до дотримання вимог земельного законодавства України
Інтереси суб’єктів господарювання 1. Забезпечення охорони основного національного багатства – землі
2. Стимулювання до дотримання вимог земельного законодавства України
Інтереси держави 1. Забезпечення охорони основного національного багатства – землі
2. Отримання механізму для забезпечення раціонального використання земель міста.


Вигоди Втрати
Сфера інтересів держави
1. Створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель міста.
2. Забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. 1. Збільшення навантаження на спеціалістів відділу фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності та землевпорядкування Путивльської міської ради.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Створення механізмів для раціонального використання землі, як загальнонаціонального багатства. 1. Час затрачений на вивчення регуляторного акту.

Сфера інтересів громадян

1. Створення механізмів для раціонального використання землі, як загальнонаціонального багатства 1. Час затрачений на вивчення регуляторного акту.


Негативні результати впровадження рішення не передбачаються.

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії регуляторного акта – безстроково.

8. Показники результативності регуляторного акту
Показники результативності дії рішення Путивльської міської ради:
а) кількість самовільно зайнятих земельних ділянок на території міста Путивля;
б) своєчасність надходження до міського бюджету орендної плати за використання земельних ділянок шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;
в) кількість осіб, притягнутих до відповідальності за порушення земельного законодавства;
г) рівень по інформованості суб’єктів господарювання.
У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-IV рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:
- ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації та в мережі Інтернет на офіційнійному сайті міста Путивль (http://putivl-rada.gov.ua/);
- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;
- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.


п/п Захід Відповідальні за виконання
1.


2. Аналіз статистичних даних проведення перевірок (обстежень) та проведення спостережень (моніторинг).

Відстеження розміру надходжень до місцевого бюджету орендної плати за земельні ділянки (тис. грн.). Відділ фінансово-економічного розвитку, правового забезпечення, комунальної власності та землевпорядкуванняСекретар міської ради О.В.ЛитвиновЗапис було опубліковано: 27.03.2014 02:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти