РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельнуділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельнуділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства.
Істотнимиумовати договору оренди є (ч. 1 ст 15 Закону України «Про орендуземлі»):
- об’єкторенди (тобто земельна ділянка з визначенням її кадастрового номера, місця розташування, розміру земельної ділянки);
- строк дії договору (строк дії договору визначається сторонами договору, але він не може перевищувати 50 років);
- орендна плата (із зазначеням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду, доцільно визначати відповідальність за несплату орендної плати);
- умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
- умови збереження стану об’екта оренди (наприклад, в договорі оренди землі може бути передбачено необхідність проведення меліорації земель);
- умови та строки передачі земельної ділянки орендарю ( передача земельної ділянки здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки. Зверніть увагу, такий акт приймання-передачі земельної ділянки є невід’ємною частиноюдоговру оренди землі);
- умови повернення земельної ділянки орендодавцеві ( передача земельної ділянки у разі припинення договору оренди здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки від орендаря до орендодавця);
- існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (на земельній ділянці може бути зареєстроване право земельного сервітуту, також на земельній ділянціможуть бути створені охоронні зони);
- визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;
- відповідальність сторін ( у договорі оренди доцільно передбачити відповідальність не лише за прострочення сплати орендної плати, а також за несвоєчасне повернення земельної ділянки у разі закінчення строку договору оренди земл іабо ж дострокового розірвання договору, за зниження родючості грунту );
- умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки
Відсутність у договорі оренди землі хоча б однієї з істотних умов є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору нечинним відповідно до закону (ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оренду землі»).
Невід’ємні частини договору оренди землі (згідно ч. 4 ст. 15 Закону України «Про оренду землі»):
- план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- акт приймання-передачіоб’єкта оренди;
- проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.
Деякі істотні умови, які відповідно до Закону України «Про орендуземлі» обов’язково повинні бути визначені при підписанні договору оренди землі, не відображені в типовому договорі оренди землі. А тому при складанні договру оренди землі та використанні типового договору сторонам необхідно самостійно їх зазначати у договорі. Адже у разі відсутності у договорі оренди землі хоча б однієї з визначених законодавством України істотних умов, договір може бути визнаний недійсним.
При укладаннідоговорів оренди землі необхідною вимогою є його письмова форма. Що ж стосується нотаріальногопосвідчення договору, то воноздійснюєтьсялише за бажаннямобнієїізсторін (ст. 14 Закону України «Про орендуземлі»).
Для проведеннядержавноїреєстрації права оренди земельної ділянки до реєстраційної служби подаються:
- заява про державну реєстрацію права;
- копія документа, щопосвідчує особу заявника;
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Держаним реєстром фізичнихо сіб-платників податків ( крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадяниина України);
- документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
- документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
- документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права оренди земельної ділянки (договір оренди);
- у раз іподання заяви уповноваженою особою така особа подає документ, що посвідчує її особу, копію документа, що підтверджує її повноваження; якщо уповноважена особа діє від імені фізичної особи - копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє ,копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійн іабо інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.
Відповідно до п. 3 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Головний спеціаліст сектору
державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно реєстраційної служби
Путивльського районного управління юстиції
Сумської області С.В.Анохін

Запис було опубліковано: 16.10.2014 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти