Путивльське бюро правової допомоги інформує

Позбавленнябатьківських прав
Позбавленнябатьківських прав одна з найскладніших, як з емоційної, так і з процедурної точки зору, категорія справ. Оскільки, держава зацікавлена у забезпеченніінтересівдитини, а виховання є першоосновоюрозвиткуособистостідитини, то потрібнавагома причина для того, щоб одного з батьківпозбавилибатьківських прав. Це з одного боку засібзахисту прав дитини, а з другого – крайнійзахідвпливу на батька абоматір, якізлісно не виконуютьсвоїбатьківські права та обов’язки, своєюповедінкоюпорушують права та інтересидитини та того з батьків, хтопроживає з дитиною.
Сімейнезаконодавство детально регулює порядок та підстави для позбавленнябатьківських прав. У свою чергу, судова практика з цьогопитаннядоситьоднорідна і суди України в більшостівипадківмаютьєдинийпідхід до даноїкатегорії справ.
Позов про позбавленнябатьківських прав за загальним правилом пред’являється в суд за зареєстрованиммісцепроживанняабо за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцемперебуваннявідповідача. Проте, в Узагальненні Верховного Суду України «Практика розгляду судами справ, пов’язанихізпозбавленнямбатьківських прав, поновленнямбатьківських прав, усиновлення, установленнямопіки та піклування над дітьми» зазначено: «Якщо в одному позовівимоги про позбавленнябатьківських прав (та іншівимогищодозахисту прав дитини) поєднуються з вимогою про стягненняаліментів, такийпозовможеподаватися за виборомпозивачазгідно з ч. 1 ст. 110 ЦПК.». Отже, у такому разі, можнапред’явитипозов про позбавлення за зареєстрованиммісцемпроживанняабоперебуванняпозивача.
Підстави для позбавленнябатьківських прав
Згідно ст. 164 СК Українимати, батькоможуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:
• не забрали дитину з пологовогобудинкуабо з іншого закладу охорониздоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявлялищодонеїбатьківськогопіклування;
• ухиляютьсявідвиконаннясвоїхобов’язків по вихованнюдитини;
• жорстокоповодяться з дитиною;
• є хронічнимиалкоголікамиабо наркоманами;
• вдаються до будь-якихвидівексплуатаціїдитини, примушуютьїї до жебракування та бродяжництва;
• засуджені за вчиненняумисногокримінальногоправопорушеннящододитини.
На практицінайчастішезустрічаєтьсятакапідстава для позбавленнябатьківських прав, як ухиленнявідвиконаннясвоїхбатьківськихобов’язків по вихованнюдитини. Іншіпідстави на практицізустрічаються не так часто і позбавлення з таких підстав не є складним, оскільки, ініціатором таких позовівзазвичайвиступаютьорганиопіки та піклування.
Ухиляннявідвиконаннясвоїхобов’язків по вихованнюдитини є доситьоб’ємною та багатогранноюпідставою та підлягаєдоведеннюрізнимизасобамидоказування. Відтак, вказанапідставаможе бути доведена поясненнямисвідків, а самепредставникаминавчальних та виховнихзакладів (дитячий садок, школа), якіможутьпідтвердити, що той з батьків, протиякого подано позов на позбавленнябатьківських прав, тривалий час систематично не цікавитьсядитиною та не приймаєучасті в їївихованні. Окрімцього, дана підставамає бути підтвердженапоказаннямиіншихсвідків з оточеннядитини. Такожчасто засобомдоказування є висновкидитячихпсихологів, в якихможе бути зазначенонаслідкивідсутностівиховання та турботи одного з батьків.
Порядок позбавленнябатьківських прав
Орган опіки та піклуваннядолучається в обов’язковому порядку до розглядуданоїкатегорії справ в якостітретьої особи. Цей орган відіграєважливу роль, оскільки, ключовимдоказом по данійкатегорії справ, якою б не булапідставапозбавленнябатьківських прав, є висновок. Даний висновокробиться на підставізасіданькомісії органу опіки та піклування про питаннядоцільністьпозбавленнябатьківських прав. Для підготовкиданоговисновкукомісіяспілкується з обома батьками та вивчаєнаявністьпідстав для позбавленнябатьківських прав. При наявностівисновку, щопідтверджує потребу позбавленнябатьківських прав, суди здебільшоговиносятьрішення з задоволеннямпозовнихвимог. Такожобставиною, яка укріплюєпозиціющодопозбавленнябатьківських прав є наявністьдоведеного систематичного ухиленнявідсплатиаліментів. Слідзвернути Вашу увагу не те, щоухиленнявідсплатиаліментів є не підставою, а лишеважелем на Вашу користь при наявностіпідстав для позбавленнябатьківських прав. Проте, особа позбавленабатьківських прав, не звільняєтьсявідобов’язкущодоутриманнядитини
Слідзастерегти Вас, що суди та органиопіки та піклуваннямаютьтакийпідхід, щопозбавленнябатьківських прав є крайнімзасобомвідповідальності того з батьків, протиякого подано такийпозов і відповідно у разіактивноїпозиції та запереченьпротипозбавленнябатьківських прав суди та служба у справах дітейвідмовляють у задоволенні такого позову, що й є головноюскладністюданоїпроцедури. Такожперешкодою в отриманнірішення на Вашу користь є наявністьсудовихрішеньщодо порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною того з батьківпротиякого подано позов про позбавленнябатьківських прав. Дане рішеннявстановлюєактивнупозицію того з батьків, якийотримавтакесудоверішеннящодосвогобажанняспілкуватися з дитиною та виконуватисвоїобов’язкищодовиховання.
Сліднагадати, щопісляпозбавлення особи батьківських прав ніхто не застрахованийвідподачіцією особою позовної заяви щодопоновленнябатьківських прав. У цьомуразі суд перевіряє,наскількизміниласяповедінка особи, позбавленоїбатьківських прав, та обставини, щобулипідставою для винесення такого рішення, і постановляєрішеннявідповідно до інтересівдитини. При вирішеннісправи суд бере до уваги думку другого з батьків, іншихосіб, з ким проживаєдитина. Обов’язковим для розглядутакоїсправи є висновок органу опіки та піклування про можливістьпоновлення у батьківських правах.
Даний процесщодопозбавленнябатьківських прав являється одним ізнайскладнішихсімейнихспорів, а тому годі й говорити про необхідністькваліфікованоїдопомогидосвідченого адвоката. Участь адвоката по позбавленнюбатьківських прав на всіхстадіяхданогопроцесу є життєвонеобхідною та сприятимеповному, всебічному та об’єктивномурозглядуданоїсправи, дотриманняосновоположнихпринципівцивільногосудочинства та винесенню абсолютно законного та обґрунтованогорішення у справі.

З повагою Путивльське бюро правової допомогиЗапис було опубліковано: 03.06.2019 03:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти