Порядок на дання послуг, що надаються органами державної реєстрації прав

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їхо бтяжень та Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868.
Орган державноїреєстрації прав:
• проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна;
• проводить державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно незалежно від місця розташування такого майна;
• проводить облік безхазяйного нерухомого майна за місцем розташування такого майна;
• надає інформацію з Державного реєстру прав у формі витягу, інформаційної довідки та виписки незалежно від місця розташування нерухомого майна.
Відповідно до статті 15 Закону державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в такому порядку: прийняття і перевірка документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви; встановлення факту відсутності підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень; прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації; внесення записів до Державного реєстру прав; видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 Закону; надання витягів з Державного реєстру прав про зареєстровані права та/або їх обтяження.
Державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться у строк, що не перевищує 5 робочих днів (крім випадків, установлених ч. 7 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - далі Закон) з дня надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію і передбачених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення.
Державна реєстрація права власності (надання відмови в ній) на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, якщо їй передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.
Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом 5 робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.
Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви (запиту), крім випадку, передбаченого пунктом 20 Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії.
Подання документів для проведення державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.
Для проведення державної реєстрації прав заявник подає органові державної реєстрації прав, нотаріусові заяву, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст. Заява подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.
До основного пакету документів, що подаються для крім заяви можна віднести: документ, що посвідчує особу заявника, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, документ, що встановлює виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно та їхобтяжень та документи, що підтверджують оплату послуг.
Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку.
У результаті прийняття заяви про державну реєстрацію заявнику видається картка прийому відповідної заяви. Картка прийому заяви про державну реєстрацію містить відомості про дату і час подачі заяви, її реєстраційний номер, а також перелік документів, які подавалися заявником.
Подання заявником документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, не в повному обсязі не є підставою для відмови у прийнятті заяви. Орган державної реєстрації прав, нотаріус не приймає заяву в разівідсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.
Підстави для відмови у державній реєстрації прав та їх обтяжень:
1) заявлене право, обтяження не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону;
2) об’єкт нерухомого майна, розміщений на території іншого органу державної реєстрації прав;
3) із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;
4) подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом, або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують;
5) заяву про державну реєстрацію прав, пов’язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна, крім випадків, встановлених ч. 9 ст. 15 Закону;
5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутност ідержавної реєстрації права власності, крім випадків, установлених ч. 9 ст. 15 Закону;
5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким правонабувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;
5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення;
5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершенного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
5-6) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;
6) заявником подано ті сам документи, на підставі яких заявлене право та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пунктах 4, 5-2 - 5-6 не позбавляє заявника права повторно звернутися із заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрації прав та їх обтяжень.
Під час розгляду заяви і документів, що додаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, їх обтяженнями, зокрема щодо:
1) обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у встановлених законом випадках);
2) повноважень заявника;
3) відомостей про нерухоме майно, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;
4) наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону;
5) наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав.
Форми заяв та запитів, а також вимоги до їх заповнення, затверджені наказом Міністерства юстиції Українивід 17 квітня 2012 року № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язанихіз державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрованим у Міністерств іюстиції України 20 квітня 2012 року за № 590/20903 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1841/5).
Інформацію про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту) можна переглянути на веб-сторінці http://rrp.informjust.ua/, ввівши реєстраційний номер заяви, дату та час реєстрації заяви, які зазначені в картці прийому заяви.Головнийспеціаліст сектору
державноїреєстраціїречових прав
на нерухомемайнореєстраційноїслужби
Путивльського районного управлінняюстиції
Сумськоїобласті С.В.АнохінЗапис було опубліковано: 29.10.2014 12:00
Запис опублікував: -

Авторизація

Увійти